Thông báo tạm dừng cấp nước

Các khu vực chịu ảnh hưởng trên địa bàn Huyện Thanh Miện

Tạm ngừng cấp nước từ 6h00 đến 15h00 

Lý do: Chi nhánh KDNS Số 9 đấu nối đường đẩy trạm bơm cấp 2