Thông báo tạm dừng sản xuất và cung cấp nước sạch để phục vụ cải tạo Trạm bơm II Khu vực Chi nhánh KDNS Số 8