Thông báo về việc phối hợp điều tiết dịch vụ cung cấp nước sạch