• :
  • :
Đường dây nóng 19009436
Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS

Ngày 29 tháng 6 năm 2021 HĐQT công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua tại Đại hội ngày 25/6/2021
.
.
.
.