• :
  • :
Đường dây nóng 19009436
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Ngày đăng ký cui cùng: 10/6/2022

     1. Mục đích chốt danh sách: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

     2. Tỷ lệ thực hiện

     Cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

3. Thời gian và địa điểm

- Thi gian: từ 08h00 phút thứ 6 ngày 24 tháng 6 năm 2022.

- Địa đim: ti Hi trường tng 3 tr s văn phòng Công ty c phn kinh doanh nước sch Hi Dương s 10 đường Hng Quang, phường Quang Trung, thành ph Hi Dương, tnh Hi Dương.

4. Nội dung cuộc họp

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Phê chuẩn kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

- Bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

- Thông qua Định hướng chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2022-2027.

- Thông qua Báo cáo ca Hi đồng qun tr v qun tr và kết qu hot động ca Hi đồng qun tr và tng thành viên Hi đồng qun tr.

- Thông qua Báo cáo ca Ban kim soát v kết qu kinh doanh ca công ty, v kết qu hot động ca Hi đồng qun tr, Tng giám đốc và Báo cáo t đánh giá kết qu hot động ca Ban kim soát và ca tng Kim soát viên.

- Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách t chc kim toán báo cáo tài chính năm 2022.

- Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2021 và phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

- Công khai li ích liên quan ca người ni b.

Tài liệu họp: Quý cổ đông vui lòng tham khảo văn kiện Đại hội trên website: hdwaco.com.vn từ ngày 14 tháng 6 năm 2022.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
.
.
.
.