Các văn bản pháp luật liên quan

 

1. NGHỊ ĐỊNH 117

2. NGHỊ ĐỊNH 124

3. Thông báo 1053 Mức thu, lộ trình thu phí thoát nước

4. THÔNG BÁO SỐ 263 CHẤP NHẬN KÝ LẠI HĐ THEO MẪU, ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

5. THÔNG BÁO SỐ 687 CỦA TỔNG CỤC THUẾ VỀ VIỆC CHẤP NHẬN SD HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

6. Công văn 2910 Mức thu phí bảo vệ môi trường

 

Bảng giá nước áp dụng từ năm 2016